en-USnl-BE
vrijdag 21 januari 2022

Werken aan kwaliteit van zorg


Als organisatie zien we het leveren van kwaliteitsvolle zorg als onze kernopdracht. Bij de ontwikkeling van ons kwaliteitsbeleid vertrekken we vanuit de processen zelf. We doen dat in participatie met degenen die bij dat proces betrokken zijn: een platte structuur met werk- en stuurgroepen verzekert de inbreng van de juiste expertise door de inzet van medewerkers, over afdelingen, diensten en departementen heen, en waar mogelijk krijgen patiënten-en familieparticipatie en inzet van ervaringskennis een prioritaire plaats in het beleid en de beleidsvoering van elke afdeling en dienst.

We werken permanent aan de verbetering van onze kwaliteit van zorg. Zorgprocessen worden daarbij gemonitord met het oog op continue kwaliteitsverbetering. Zo verzekert onze organisatiestructuur voldoende overzicht op strategisch niveau. Diverse strategische thema’s waaronder het veiligheidsmanagementsysteem, valpreventie en suïcidepreventie, het medicatiemanagementsysteem, alsook het beleid rond ziekenhuishygiëne vormen daarbij belangrijke pijlers.

Hieronder kunt u lezen hoe we onze zorgprocessen continu monitoren.

 • We doorlopen een accreditatietraject

  Via vastgelegde normensets sturen we onze procedures en werking bij om de kwaliteit van onze zorgverlening continu te verbeteren. Meer info op www.qualicor.eu

 • Feedbackgerichte zorg als onderbouw voor effectieve zorg

  Feedbackgerichte zorg (ROM = routine outcome monitoring) is zorg die in het overleg tussen hulpverlener en patiënt gebruik maakt van op systematische basis verzamelde gegevens over symptomen, functioneren, welbevinden,… Deze is primair bedoeld om de behandeling bij de individuele patiënt te ondersteunen. Het biedt transparantie over het traject van de patiënt en laat daardoor toe doelgerichter te werken. Binnen ons centrum registreren we deze metingen met speciaal daartoe ontwikkelde software (Quest Manager).

 • We participeren aan het federale Meerjarenplan Kwaliteit en patiëntveiligheid in de ziekenhuizen.

  Sinds 2007 engageren we ons om samen met de andere psychiatrische ziekenhuizen aan gelijkaardige veiligheids- en kwaliteitsthema’s te werken. We verbeteren systematisch onder meer medicatieprocessen, aspecten van de somatische zorg en het beheer van klinische risico’s( zoals suïcide en vallen), steeds met aandacht voor leiderschap en participatie en onderbouwd door belangrijke elementen van een veiligheidsmanagementsysteem zoals veiligheidscultuur, het actief aan de slag gaan met veiligheidsincidenten en het proactief opsporen van risico’s. Meer info op www.patient-safety.be .

 • Meld- en leersysteem voor patiëntveiligheidsincidenten

  We stellen alles in het werk om de zorg zo veilig mogelijk te maken. Af en toe komen er echter onbedoelde gebeurtenissen voor, zoals een fout in een medicatieschema, een valpartij, verslikking, of een conflict tussen 2 zorgvragers dat ontaardt in fysieke agressie. Wanneer zich zo’n incident voordoet vragen we aan alle betrokkenen – ook aan de zorgvrager en zijn/haar familie/naasten - om dit zeker te melden. Wij analyseren het incident en volgen dit vervolgens zo goed mogelijk op met alle betrokkenen. Bij die opvolging betrekken we ook de patiënt en zijn/haar familie/naasten.

  We kiezen daarbij voor een zogenaamde ‘restauratieve benadering’ van incidenten. Een restauratieve benadering is gericht op herstel en blijft per definitie weg van de schuld en de veroordeling.
  Het gaat er vooreerst om wie getroffen is, wie betrokken is en wat zij nodig hebben.
  Daarnaast wordt in alle openheid de vraag gesteld wat, (en dus niet wie) allemaal verantwoordelijk is voor het ontstaan van het incident, met de bedoeling bijdragende factoren in kaart te brengen, die boven tafel te krijgen en te ontsluiten.
  Vanuit deze combinatie van de aandacht voor herstel enerzijds en het uitleggen, verklaren en verantwoorden anderzijds, worden geregeld verbetermaatregelen gedestilleerd. Zo voorkomen we dat incidenten zich in de toekomst herhalen, en wordt de zorg steeds beter. Enkele cijfergegevens en acties zijn, hier bij wijze van voorbeeld weergegeven.

 • We participeren aan de Vlaamse Patiëntenpeiling van het Vlaams Instituut voor de Kwaliteitszorg (VIKZ)

  Hoe de patiënt zijn/haar zorg beleeft vinden wij niet alleen belangrijk. Het helpt ons bij het verbeteren van onze zorg. Bij elk ontslag gedurende de steekproefperiode wordt aan de patiënt gevraagd om een tevredenheidsmeting in te vullen. De resultaten van de Vlaamse Patiëntenpeiling (2019) vindt u hier. Onze toelichting, sterke punten en werkpunten kunt u doornemen via deze presentatie.

 • We participeren aan de benchmark van het Vlaams Instituut voor de Kwaliteitszorg (VIKZ)

  Benchmarken biedt kansen om ons te spiegelen met sectorgenoten, met het oog op reflectie en kwaliteitsverbetering. We kiezen voor transparantie omdat we willen aantonen hoe we onze zorg blijvend opvolgen en bijsturen. Daarom vindt u – naast de eerdergenoemde patiëntenpeiling– ook andere kwaliteitsindicatoren op de website www.zorgkwaliteit.be. Door het deelnemen aan de benchmark stellen we ons niet alleen toetsbaar op, maar ook in zeker mate kwetsbaar. Benchmarken bevat immers enkele valkuilen.

 • We participeren aan de kwaliteitsmonitoring van de organisatie Broeders van Liefde

  Jaarlijks worden de onderstaande kwaliteitsindicatoren besproken met het bestuur, met het oog op het permanent bijsturen van het kwaliteitsbeleid.

  THEMA 1: De zorg voor de patiënt is effectief.
  • Indicator 1.1.A Beoordeling door de patiënt over het resultaat van zorg (Vlaamse Patiënten Peiling)
  • Indicator 1.1.B Beoordeling door de patiënt over de therapeutische relatie (Vlaamse Patiënten Peiling)
  • Indicator 1.2 Feedbackgestuurde zorg: Implementatiegraad QuestManager

  THEMA 2: De zorg voor de patiënt is herstelgericht.
  • Indicator 2.1 Afname van de Recovery Oriented Practices Index (ROPI-R)
  • Indicator 2.2.A Ervaringsdeskundigheid (indicator VIKZ)
  • Indicator 2.2.B Familie-ervaringsdeskundigheid (indicator VIKZ)

  THEMA 3: De zorg voor de patiënt is gebruikersgericht.
  • Indicator 3 Beoordeling door patiënt over mogelijkheid tot inspraak (Vlaamse Patiënten Peiling)

  THEMA 4: De zorg voor de patiënt is veilig.
  • Indicator 4.1 Afzonderingen (uniforme registratie in het patiëntendossier)
  • Indicator 4.2 Suïcidepreventiebeleid (indicator VIKZ)
  • Indicator 4.3 Contract Patient Safety (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid)
  • Indicator 4.4 Veiligheidscultuurmeting (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid)
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation