en-USnl-BE
vrijdag 26 februari 2021
   

Informatie voor familie en belangrijke naasten, zorgverwijzers - professioneel netwerk en externen


Vaccinatie
Het vaccinatieprogramma is gestart in januari 2021.De grote lijnen voor de volgorde van vaccineren zijn ook al duidelijk. 
Eerst waren de woonzorgcentra aan de beurt; Intussen is de vaccinatiecampagne ook gestart in de zorgvoorzieningen.
Wanneer medewerkers/bewoners van PVT Sint-Amandus en medewerkers/patiënten van PZ Sint-Amandus aan de beurt komen, is nog niet helemaal duidelijk.
We wachten zelf ook op concretere informatie van de overheid. Ondertussen bereiden we ons voor zodat de vaccinatiecampagne zo goed mogelijk kan verlopen.
Alle informatie over de coronavaccinatie vind je op www.laatjevaccineren.be 

Aanmeldingen verlopen via de opnamecoördinatie
050 79 95 69 of opnamevragen@amandus.broedersvanliefde.be. Het opnamebeleid is nog niet volledig genormaliseerd.
Bij een nieuwe opname verblijft de patiënt in quarantaine op de kamer tot uit testing een negatief resultaat blijkt.

voor Aannemers en externe firma's wordt per opdracht bekeken of ze de campus mogen betreden. Aannemers die toegelaten zijn op de campus, moeten zich aanmelden aan de receptie. We vragen om voldoende afstand te bewaren (minstens 1,5 meter), handhygiëne toe te passen en een mondmasker te dragen.

Algemene voorzorgsmaatregelen: volg de richtlijnen van de Overheid https://www.info-coronavirus.be/nl/ .

Beeldbellen: als een patiënt/bewoner met zijn netwerk wil beeldbellen, kan dit via Zoom. Externen moeten hiervoor geen software installeren, maar kunnen via smartphone, tablet, laptop,.... beeldbellen door een link aan te klikken die ze krijgen via e-mail.

Bezoek beperkt zich tot familie, het gezin en belangrijke anderen. Er kunnen maximaal 3 mensen uit dezelfde bubbel op bezoek komen. Uitzondering: Indien een bubbel bestaat uit 1 volwassene en 3 kinderen, dan mogen deze 4 mensen van dezelfde bubbel uitzonderlijk met 4 komen voor zover dit veilig georganiseerd kan worden op de locatie.
We adviseren om afstand te houden.  Bezoek aan onze meest kwetsbare groepen (afdelingen Oase 1 en Oase 2, afdelingen Wegwijs 1 en Wegwijs 2 en het PVT): beperkt tot 1 nauw contact (knuffelcontact) en 1 sociaal contact met afstand  en mondmasker, dat om de 2 weken kan wisselen. We raden nauw contact wel af.

Bezhet bezoek volgt een aantal algemene principes en gaat door buiten, in een afgesproken bezoekruimte op de afdeling of een bezoeklocatie buiten de afdeling:

 • Neem telefonisch of via mail contact op met de afdeling als je op bezoek wilt komen
 • Houd voldoende afstand
 • Pas correcte handhygiëne toe voor en na het bezoek
 • Draag een mondmasker
 • Eten en drinken is toegelaten tijdens het bezoek met aandacht voor hygiëne
 • Materiaal, goederen, wasgoed,.... kan afgegeven worden
 • Kom je op bezoek? Neem dan deze brochure met praktische tips voor een veilig bezoek zeker door.

Consultaties: poliklinische patiënten melden zich aan bij het medisch secretariaat.

Covid-19 positieve patiënt? Medewerkers zijn extra alert op mogelijke symptomen van een Covid-19 besmetting. Bij residentiële patiënten met een vermoeden van een Covid-19 besmetting worden getest en verblijven in quarantaine op de kamer tot het testresultaat gekend is. Bij te ernstige somatische ziektesymptomen wordt een opname naar het Algemeen Ziekenhuis georganiseerd. We bespreken met de patiënt de mogelijkheid tot thuisquarantaine in de eigen woonplaats. Quarantaine in het PC Sint-Amandus kan enkel indien
 • de GGZ-problematiek thuisquarantaine niet toelaat (beslissing arts) OF
 • de patiënt heeft geen (t)huis
 • Indien de patiënt zich kan houden de strikte quarantainemaatregel gedurende minstens 7 dagen.
Dag- en nachthospitalisatie mogelijk 
 • dagpatiënten verbonden aan de residentiële afdelingen kunnen voorlopig niet terecht op de afdeling, maar wel in het Dagcentrum. Ook andere alternatieven zijn bespreekbaar.
Externe leveranciers moeten toelating vragen om de campus te betreden. Als ze zijn toegelaten op de campus, moeten ze zich eerst aanmelden aan de receptie.
We vragen om voldoende afstand te houden (minstens 1,5 meter), handhygiëne toe te passen en een mondmasker te dragen.

Gedwongen opname - zittingen vrederechter: de zittingen gaan door in vergaderzaal Colloquium en voor afdeling Crisisinterventie in de vergaderzaal op de afdeling. De zitting gaat door in aanwezigheid van de patiënt / bewoner (uitgezonderd personen in quarantaine) en de maatschappelijk werker (of een ander teamlid). De familie/gezin kan hier voorlopig niet op aansluiten. Als ze iets willen toevoegen aan het dossier, kan dat via mail naar de griffie; eveline.vandamme2@just.fgov.be 

Geldverkeer:  cash betalingen worden vermeden; vb. betaling van consultaties van poliklinische patiënten verloopt via facturatie

Liftgebruik: bij gebruik van een lift op de campus, slechts betreden met 1 persoon.

Medewerkers maken het verschil: Dagelijks staan meer dan 700 medewerkers klaar om de patiënten- en bewonerszorg in goeie banen te leiden, rekening houdend met de vele maatregelen. De organisatie neemt tal van initiatieven om de vele medewerkers in deze bijzondere periode een hart onder de riem te steken. Zo staan de vertrouwenspersonen klaar voor de medewerkers die in deze moeilijke omstandigheden te kampen hebben met angst of stress.

Opname: zie aanmeldingen  

Recreatie op de campus: recreatieve activiteiten zoals bijvoorbeeld wandelen, fietsen,... op de campus zijn toegelaten.

Solliciteren: Wens je een van onze teams te versterken? Raadpleeg ons vacatureoverzicht en solliciteer online. 

Vrijheden buiten de campus zijn niet toegelaten zonder begeleiding én met een maximum van 4 personen inclusief begeleiding).  De begeleiding is bedoeld om toezicht te houden op de naleving van de algemene voorzorgsmaatregelen.Winkelbezoek kan een reden zijn om onder begeleiding de campus te verlaten. Een wandeling maken (in Bulskampveld)  kan een reden zijn om de campus te verlaten.Kernteams beslissen over de uitzondering op bovenstaande richtlijn: in het belang van het behandel – en begeleidingstraject kan een enkele persoon de campus verlaten om bijvoorbeeld werk te zoeken, te gaan werken, … of andere aangelegenheden die een essentieel doel uit de behandeling of begeleiding verantwoorden. (nogmaals: wandelen en naar de winkel gaan zijn voorlopig geen essentieel doel en kunnen dus alleen onder begeleiding zoals hierboven geschetst)

Weekends: er zijn geen weekendvrijheden meer toegelaten. Kernteams beslissen over een uitzondering hierop: in het belang van het voortschrijden van het behandel – en begeleidingstraject kan een enkele persoon in weekend gaan ALS hij/zij de enige persoon is binnen het gezin die aangeduid werd als enige nauw contact!!


De patiënt/bewoner mag de campus niet verlaten als hij ziektesymptomen vertoont of positief testte in de 14 dagen voor het verlaten van de campus.

Winkel: patiënten en bewoners kunnen bepaalde aankopen doen op het domein van het PC Sint-Amandus, mits het maken van een afspraak (voedingswaren, fruit, rookwaren, verzorgingsproducten, …).

Zorg voor jezelf en voor elkaar!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatie voor medewerkers

Afwezigheid melden en medisch attest

Om accuraat te kunnen anticiperen namen we recent enkele nieuwe maatregelen in het belang van de bedrijfscontinuïteit.

Elke medewerker die ziek is/die in quarantaine gaat, moet dit altijd onmiddellijk melden aan zijn verantwoordelijke of aan de collega’s van de afdeling/dienst waar hij/zij werkt.
Nu vragen we ook uitdrukkelijk om erbij te zeggen of een afwezigheid te maken heeft met een Covid-situatie of niet.
De leidinggevenden of de collega die de boodschap ontving  wordt gevraagd om systematisch en zo snel mogelijk de toevertrouwde informatie over te maken aan de personeelsdienst.

Elke afwezigheidsmelding ASAP PER E-MAIL door te geven aan de personeelsdienst (personeelsdienst@amandus.broedersvanliefde.be).
Naam en voornaam van afwezige medewerker(s):
Afwezigheidsperiode: van … tot …

Type afwezigheid benoemen:
1. Ziekte niet covid gerelateerd
2. Ziekte wel covid gerelateerd (besmette medewerker)
3. Werkloosheid wegens overmacht – (vb: medewerker afwezig wegens opvang kind nav. sluiting school)
4. Quarantaine na hoogrisicocontact
5. Quarantaine na hoogrisicocontact met telewerk

Ook wijziging in statuut of werkhervatting meld je via dit kanaal. bezorg ook steeds de nodige attesten.

Mondmaskerbeleid
 • Bewaar zoveel als mogelijk een afstand van 1,5 meter t.o.v. elkaar
 • Houd ook altijd een neusmondmasker bij de hand
 • Draag het neusmondmasker altijd als er onvoldoende garantie is op 1,5 m afstand en minstens:
  • bij het betreden van een gebouw;
  • bij verplaatsingen met 2 of meer personen op het domein;
  • in het restaurant: tot je aan tafel zit (cf. afspraken horeca)
  • bij situaties eigen aan het werk waarbij je de afstand niet kunt bewaren: meekijken op een computerscherm,...
Opschorting opleidingen tot 19/11

Alle opleidingen (ook inscholing) worden opgeschort tot na 19/11.

Maximaal telewerk waar mogelijk.

Garandeer permanentie en goede continuïteit, maar werk maximaal thuis. 

De functies die in aanmerking komen voor occasioneel telewerk in tijden van Corona werden vastgelegd door de directie per departement. Functies waarvoor de aanwezigheid op de vestigingseenheid PC Sint-Amandus (Beernem) en Campus Torhout (PVT Sint-Amandus) noodzakelijk is, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Vergaderingen gaan maximaal digitaal door.

Quarantaine 

de richtlijnen wijzigen geregeld. contacteer de personeelsdienst als je vragen hebt over de actuele quarantainemaatregelen. 

Reizen wordt afgeraden. hieronder de verplichtingen bij terugkeer van vakantie

 •       Het is niet langer verboden om te reizen naar een rode zone. Het is wel sterk afgeraden.
 •       Bij terugkeer uit een oranje zone, is een test niet meer aanbevolen.
 •       Reizigers die terugkeren uit een rode zone, moeten na hun terugkeer meteen in quarantaine. Op de vijfde dag
        moeten ze zich laten testen.
 •       In bepaalde situaties zal de quarantaine geen verplichting zijn. Dit doet zich onder meer voor indien men op basis
        van het zelfevaluatiedocument en na analyse groen licht krijgt. Dit geldt niet voor mensen die minder dan 48 uur
        in een rode zone verblijven, zoals grensarbeiders.

Attest voor coronatest

·     Alle medewerkers kunnen WEL getest worden wanneer er een risicocontact geweest is, ook al zijn er (nog) geen symptomen. We beschikken als werkgever over een attest om aan te tonen dat je in de zorg werkt, zodat je ook effectief getest kan worden zonder door de huisarts in quarantaine gezet te worden voor 10 dagen. 
Het attest kan je tijdens de kantooruren telefonisch of via mail vragen via de personeelsdienst. Buiten de kantooruren kan dat via het centraal nummer 050 79 95 00.

Attest voor opvang kinderen

Medewerkers die willen gebruik maken van opvang tijdens de herfstvakantie, moeten kunnen laten attesteren door de werkgever dat zij moeten komen werken.

DitHet attest kan je tijdens de kantooruren telefonisch of via mail vragen via de personeelsdienst. Buiten de kantooruren kan dat via het centraal nummer 050 79 95 00.


 Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation